Reklamační řád

Ing. Rudolf Wolf
Velká Losenice 281
59211 Velká Losenice

1. Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží
Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.
Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá.
Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží a odpovědný prodávající pořídí o reklamaci zápis.

2. Reklamace váhového množství paliva
Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva.
Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

3. Reklamace jakosti paliva
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv.
Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky.(Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva).
U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost.
Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.
V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

4. Vyřízení reklamace
O oprávněnosti reklamace rozhoduje. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace.
V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku.
O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

5. Záruční doba
Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák.§ 619 a následující.

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. 

Velká Losenice, 30.7.2020